• Regulamin

Regulamin Sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego Leonetti (dalej „Regulamin”), ma na celu określenie warunków, zasad oraz sposobów sprzedaży towarów i świadczenia usług drogą elektroniczną, przez sklep internetowy Leonetti – własność Sylwii Brzozowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą o danych rejestrowych wskazanych poniżej, za pośrednictwem sklepu internetowego, zlokalizowanego pod adresem internetowym www.leonetti.com.pl / www.leonetti.pl (dalej „Sklep”).

Poruszanie się po stronie internetowej sklepu, oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronach sklepu.

 

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Sylwia Brzozowska o danych rejestrowych wskazanych poniżej:

Sylwia Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leonetti Sylwia Brzozowska.

NIP 9462487254

REGON 387453760

 

 • 1 Definicje:
 1. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu lub osoba odwiedzająca lub przeglądająca treści publikowane w Sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Podmiot odpowiedzialny – Sylwia Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leonetti Sylwia Brzozowska, NIP 9462487254, REGON 387453760.
 4. Polityka Prywatności – polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.leonetti.com.pl / www.leonetti.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów (Użytkowników), stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Strona internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi prowadzony jest sklep, działające w domenie www.leonetti.com.pl / www.leonetti.pl
 8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające klientowi (użytkownikowi) przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 10. Umowa – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem (Użytkownikiem), a sklepem internetowym Leonetti, którego właścicielem jest Sylwia Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leonetti Sylwia Brzozowska.
 11. Usługa – usługa sprzedaży, oferowana przez Leonetti Sylwia Brzozowska, za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa elektroniczna – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144 poz. 1204).
 13. Ustawa konsumencka – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 • 2 Wstęp
 1. Posiadamy wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Podmiot odpowiedzialny, udostępnia Sklep jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu.
 3. Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu reklam dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 4. Strona internetowa Sklepu nie może być wykorzystywana przez klientów (użytkowników) lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
 5. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Klient (Użytkownik) korzystając ze Sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta (Użytkownika) treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywanie przez Klienta (Użytkownika) Sklepu, strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez sklep internetowy Leonetti (firmę Sylwii Brzozowskiej o charakterze sprzedażowym), w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego.
 7. Klient (Użytkownik) jest uprawniony do korzystania ze strony internetowych Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji stron internetowych Sklepu w celu prowadzenia przez klienta (użytkownika) działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes podmiotu odpowiedzialnego.
 8. Korzystanie z Sklepu oznacza każdą czynność Klienta (Użytkownika), która prowadzi do zapoznania się przez niego z treścią cyfrową zawartą na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Podmiot odpowiedzialny dołoży starań, aby korzystanie z Sklepu było możliwe dla Klientów (Użytkowników) z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 • 3 Warunki techniczne korzystania z Sklepu
 1. Do korzystania z Sklepu, w tym przeglądania jego treści, wymagane jest:
  1. dostęp do dowolnego rodzaju komputera, tableta, smartphone’a lub urządzenia innego rodzaju posiadającego funkcjonalności określone poniżej,
  2. dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej,
  3. włączona obsługa języka Javascript,
  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”,
  5. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
 2. Przeglądający zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami.
 3. Przeglądający w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiekolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabrania się wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny lub panujące zwyczaje, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.
 5. Podmiot odpowiedzialny oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się mogą z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów (użytkowników) przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci (użytkownicy) powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 6. Podmiot odpowiedzialny tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez podmiot odpowiedzialny powyższych zabezpieczeń, klienci (użytkownicy) zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 • 4 W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, klient (użytkownik) musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 • 5 Składanie zamówień (zamawianie usług), płatność i realizacja zgłoszeń
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę sklepu internetowego Leonetti (firmy Sylwii Brzozowskiej o charakterze sprzedażowym). Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem stron internetowych Sklepu.
 3. Klient zamawia towar lub usługę wybierając takie, którymi jest zainteresowany, spośród towarów lub usług znajdujących się w zakładkach ofertowych stron internetowych sklepu. Zamówienie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stworzony do tego formularz. Składając zamówienie przez formularz, klient składa oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Płatność za towary i usługi jest dokonywana bezgotówkowo, za pomocą dostępnej na stronie internetowej sklepu opcji płatności (bramka płatności) lub gotówkowo przy opcji dostawy kurierskiej za pobraniem.
 5. Po złożeniu zamówienia towaru lub usługi Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. Brak określonego asortymentu spośród towarów lub usług, oferowanych na stronach internetowych Sklepu, nie uprawnia klienta (użytkownika) do jakiegokolwiek odszkodowania, rabatu czy rekompensaty.
 • 6 Odpowiedzialność i rękojmia

Podmiot odpowiedzialny ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (usługi), lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.

 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z towarami, usługami lub umową, klient (użytkownik) może kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia@leonetti.com.pl .
 2. Podmiot odpowiedzialny, w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru, usługi lub reklamacji związanej z realizacją umowy zgłoszonej przez klienta (użytkownika).
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient (użytkownik) winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 • 8 W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 9 Opis sprzedawanych przedmiotów, oferowanych towarów i usług, stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93 z późn. zm.).
 • 10 Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody Podmiotu odpowiedzialnego.
 • 11 Zmiany Regulaminu:
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu.
 2. Podmiot odpowiedzialny, zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
 3. Zmiany postanowień Regulaminu, Podmiot odpowiedzialny podaje do wiadomości publicznej, w formie publikacji stosownego komunikatu w Sklepie.
 4. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 5. Towary, usługi, zgłoszenia, zamówienia, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny