• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Sklep internetowy www.leonetti.com.pl / www.leonetti.pl (dalej „Sklep”), stanowi
własność Sylwii Brzozowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą, pod firmą Leonetti
Sylwia Brzozowska, o danych rejestrowych wskazanych poniżej (dalej „Administrator”).
Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania danych
osobowych, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora.
Korzystanie ze Sklepu jest tożsame z zapoznaniem się Użytkownika z treścią niniejszego
dokumentu oraz wyrażeniem zgody, na zawarte w nim postanowienia.
Akceptacja Polityki prywatności nie wyłącza, ani nie zastępuje wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych celem poprawnej realizacji umów zawieranych
za pośrednictwem Sklepu.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki
ochrony prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych Polityką prywatności oraz
Administratorem danych osobowych jest Sylwia Brzozowska, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Leonetti Sylwia Brzozowska.

I. Definicje

1. Administrator – Sylwia Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Leonetti Sylwia Brzozowska.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Pliki cookies – dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych do kontaktu elektronicznego ze
Sklepem, przy wykorzystaniu przeglądarki stron internetowych, za pośrednictwem
których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
4. Pliki cookies Administratora – pliki cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
6. Przetwarzanie danych osobowych – jest to każda czynność na danych osobowych,
niezależnie od tego czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany, czy nie, np.
zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.leonetti.com.pl / www.leonetti.pl
9. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika do
korzystania z funkcjonalności Sklepu.
10. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy
funkcjonalności opisanych w Polityce.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Sylwia
Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leonetti Sylwia Brzozowska, jest
Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w ramach działalności
sprzedażowej. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych
następuje po pozyskaniu ich bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i wtedy, gdy dane
osobowe pozyskane zostały z innych źródeł.

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, Administrator pozyskuje,
przechowuje i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych
oferowanych usług. Administrator pozyskuje również informacje o aktywności Użytkownika
w Sklepie. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się
zgodnie z niżej wskazanymi celami.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Sklepie

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookies lub innych podobnych
technologii) niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające
profilu w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:
a. celem świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania
Użytkownikom treści gromadzonych w sklepie, udostępniania formularza
kontaktowego oraz formularza celem wyrażenia zgody na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. celem obsługi rejestracji (w tym zapisu do newslettera) dokonywanych w
Sklepie, zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. celem obsługi reklamacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
d. w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6
ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
2. Aktywność Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym jego dane
osobowe, są rejestrowane w logach systemu monitorującego oraz obrazującego
aktywność użytkowników w Sklepie (wewnętrznym lub zewnętrznym programie
komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego
informacje o zdarzeniach i działaniach w ramach Sklepu). Zebrane dane w logach,
informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, Administrator przetwarza
również w celach technicznych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z
wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych,
wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

IV. Zakup towaru lub usługi

1. Zakup towaru lub usługi przez Użytkownika Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego
danych osobowych. Podanie danych obowiązkowych (stosownie oznaczonych w
formularzu) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia. Odmowa ich
podania skutkuje natomiast brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych
danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe).
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
a. celem realizacji złożonego zamówienia – dla danych obowiązkowych:
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b
RODO w zw. z art.9 ust.2 lit. b i h RODO; dla danych fakultatywnych: zgoda
dysponenta danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art.
9 ust.1 lit. a i h RODO;
b. celem realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c. w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych, polegających na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług zgodnie z art. 6
ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
d. celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust.2 lit. f i g RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

V. Formularze kontaktowe

1. W ramach funkcjonalności Sklepu, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania
się z nim, przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie
przez Użytkownika z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik jest
uprawniony do podania również innych danych w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych osobowych (stosownie oznaczonych w formularzu) jest
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Odmowa ich podania skutkuje brakiem
możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie pozostałych danych
jest fakultatywne (nieobowiązkowe).
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
a. celem identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art.
6 ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed świadczeniem usługi;
b. w celach analitycznych, statystycznych i optymalizacyjnych poprzez
prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za
pośrednictwem Sklepu oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz
usprawniania procesu obsługi klienta, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

VI. Marketing

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, polegających na;
a. kierowaniu do Użytkowników, za ich wyraźną, uprzednią i odwoływalną w
każdym czasie zgodą e-mailowych powiadomień o aktualnych wydarzeniach w
ramach Sklepu, zmianach w ofercie oraz planowanych akcjach promocyjnych,
które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
b. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
działania telemarketingowe).
2. Działania marketingowe prowadzone są za uprzednią, wyraźną i bezpośrednią zgodą
Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
Udzielona zgoda może być przez Użytkownika cofnięta lub zmodyfikowana w
dowolnym momencie. Z chwilą cofnięcia udzielonej zgody, Administrator zaprzestaje
wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych.

VII. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzi Administrator w związku z korzystaniem z Sklepu mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie
to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę Administrator przykłada do kwestii
profilowania i wskazuje, że:
- na potrzeby profilowania, nie przetwarza żadnych danych sensytywnych (wrażliwych),
- na potrzeby profilowania, przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały
pseudonimizacji lub takie dane, które zostały zagregowane,
- jeśli nie ma możliwości osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych
nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystywane są do tego typowe dane:
adres e-mail i IP lub cookies
- profilowanie dokonywane jest w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań osób korzystających ze Sklepu lub produktów lub usług i dopasowywania treści
znajdujących się w Sklepie lub produktach, do tych preferencji
- profilowanie dokonywane jest w celach marketingowych, tj. dopasowanie oferty usług i
marketingu do ww. preferencji.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zależny jest od rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są przez czas
świadczenia usługi, realizacji zamówienia lub realizowania zgłoszenia. Zaprzestanie
przetwarzania danych osobowych, następuje w chwili wycofania wyrażonej zgody na
ich przetwarzanie lub zgłoszenie przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora. Zaprzestanie przetwarzania danych
osobowych następuje również samoczynnie, w przypadku realizacji celu, w ramach
którego następowało ich gromadzenie i przetwarzanie.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w związku z realizacją obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, jak również w przypadku przetwarzania
danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania dane ulegają nieodwracalnemu usunięciu
lub zanonimizowaniu.
3. Ogólnie, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe jest uzależniony od podstawy
prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.
4. Co do zasady, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych ponad okres
dłuższy, niż wynika to z podstaw prawnych i/lub zgód Użytkowników. I tak:
a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody,
okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do
momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane
dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacji, gdy sprzeciw taki
zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to
konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania
danych w tym celu określają te przepisy;
d. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych,
podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej
dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy
maksymalnie 10 lat.

IX. Uprawnienia użytkownika

1. Podmiotom, których dotyczą przekazane i przetwarzane dane osobowe przysługują
następujące prawa:
a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych
osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora
otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i
podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez
Administratora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są
ujawniane. Informacja ta zawiera również wzmiankę o planowanym terminie
usunięcia posiadanych przez Administratora danych;
b. prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez
zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;
c. prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie
żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia ewentualnych
niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz
uzupełnienia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są kompletne lub uległy zmianie;
d. prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie
żądania kierowanego do Administratora może żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
e. prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez
zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora może żądać zaprzestania
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które
dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego,
zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);
f. prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez
zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora, może żądać wydania
przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt
przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi
trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po
stronie Administratora, jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz
którego ma dojść do przekazania danych;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –
dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do
Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego
danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga
uzasadnienia;
h. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent
danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych
lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw
wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Administratora;
i. prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie
żądania kierowanego do Administratora może w każdym czasie cofnąć
udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
zgody przez dysponenta;
j. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest
uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
k. Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można
złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@leonetti.com.pl
2. Wniosek powinien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz
wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
a. wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;
b. wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
c. precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
3. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub
zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do
wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
4. Administrator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W
przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, o których mowa w ust.4
termin ten biegnie od uzyskania ich od dysponenta. W razie konieczności przedłużenia
okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach
takiego przedłużenia.
5. Administrator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do
Administratora, o ile ten wniosek nie precyzuje formy, jaką powinna posiadać
odpowiedź.

X. Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane
zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za
obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy,
operatorzy pocztowi.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XI. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator w sposób bieżący prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane
osobowe Użytkowników przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny –
zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione
i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie
zadania.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, celem zapewnienia należytego
poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych na
zlecenia Administratora przez podmioty trzecie.

XII. Polityka cookies

1. Automatyczne gromadzenie danych:
a. gromadzeniu automatycznemu podlegają dane przekazywane przez urządzenie
użytkownika, wykorzystywane do komunikacji z serwerami Administratora.
b. do danych, wskazanych ustępem poprzedzającym należą m.in.:
i. adres IP;
ii. dane geolokacyjne;
iii. informacje o używanym systemie i przeglądarce internetowej;
iv. inne dane wykorzystywane celem tworzenia i zobrazowania statystyk
ruchu internetowego w Sklepach.
c. dane określone ustępem poprzedzającym są gromadzone i przetwarzane w celu
analizy zakresu i uczęszczalności oraz optymalizacji struktury i treści Sklepu.
2. Rodzaje wykorzystywanych cookies:
a. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia
Użytkownika.
b. Poprzez pliki wskazane ustępem poprzedzającym nie jest możliwe przedostanie
się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
c. Pliki cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika na stosowanych przez niego urządzeniach
i dostosować Sklep indywidualnie do stosowanej konfiguracji sprzętowej i
programowej Użytkowników.
d. Stosowane pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz przypisaną wartość.
e. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:
i. pliki cookies sesyjne (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu
Użytkownika, pozostające na nim do momentu zakończenia sesji danej
przeglądarki. Zamknięcie przeglądarki powoduje trwałe usunięcie z
pamięci urządzenia z zapisanych plików;
ii. pliki cookies trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika i
pozostające tam do momentu ich skasowania przez właściwą
funkcjonalność przeglądarki. Zakończenie sesji przeglądarki lub
wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
f. Mechanizm plików cookies określonych w ustępie poprzedzającym nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z urządzenia Użytkownika.
g. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
cookies do swojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie
użytkowanej przeglądarki.
h. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies może
spowodować częściową lub całkowitą niedostępność Sklepu.
3. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies:
a. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
i. konfiguracji Sklepu, rozumianej jako dostosowanie zawartości stron
internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
ii. analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez zbieranie ogólnych i
anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk
za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych
Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
iii. świadczenia usług reklamowych poprzez prezentowanie przekazów
reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
4. Określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies:
a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika;
b. zmiany ustawień, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik
może dokonać za pomocą właściwych ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji wykorzystywanej usługi;
c. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany stosowanych ustawień w
szczególności w sposób umożliwiający blokowanie automatycznej obsługi
plików cookies bądź informujący Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu
plików cookies na wykorzystywanym przez niego urządzeniu;
d. szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), jak
również w plikach pomocy technicznej;
e. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć pliki cookies korzystając
z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
5. Łącza do Sklepów internetowych podmiotów trzecich:
a. zamieszczone w Sklepie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne
strony internetowe, również na Sklepy innych firm stowarzyszonych lub
współpracujących z Administratorem;
b. w przypadku Sklepów podmiotów trzecich, może obowiązywać inna polityka
prywatności różniąca się od niniejszej.

XIII. Zmiana polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu zgodnie z
aktualnie prowadzoną Polityką Prywatności. Dokument w formie zmodyfikowanej
obowiązuje od daty jego ogłoszenia w Sklepie.
2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

XIV. Pozostałe pytania, wątpliwości

W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki
prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, proszę o
przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: kontakt@leonetti.com.pl.
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny